Posts weergeven met het label Milieufederatie. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label Milieufederatie. Alle posts weergeven

19 jun. 2014

Dierenbescherming waarschuwt voor mega-vee-industrie in de provincie

RTV-Noord meldt op 18 juni:
Wanneer Provinciale Staten de nieuwe voorwaarden voor de bouw van melkveestallen goedkeuren, zet Groningen de deur open voor mega-vee-industrie.
Dat zegt de Dierenbescherming die de provincie oproept af te zien van goedkeuring van het Groninger Verdienmodel, dat de nieuwe voorwaarden voor koeienstallen omvat.
Die voorwaarden zijn volgens de Dierenbescherming zo ruim en vrijblijvend dat megastallen ruim baan krijgen.
Door de schaalvergroting en intensivering van veeteelt zullen koeien volgens de Dierenbescherming dan nog nauwelijks in de weide te zien zijn. De Dierenbescherming noemt dat 'rampzalig' voor het welzijn van de koe.

Tot zover het bericht op RTV-Noord.


De koeien in de stal worden gevoerd met gras door de boer gemaaid op graslanden die ongeschikt zijn voor weidevogels om op te leven. Het levert naast lelijke gebouwen en mestsilo's in het landschap op wezenloos groene vlaktes op zonder bloemen en variatie.

8 mei 2014

Groningen steunt intensieve melkveehouderij binnen eigen gemeentegrens

Een veehouderij aan de Winschoterweg in Groningen wil fors uitbreiden. De gemeente wil daar aan meewerken en heeft ons een voorontwerp-bestemmingsplan toegestuurd. De Natuur en Milieufederatie Groningen heeft grote moeite met dit plan. Er komen te veel dieren op een veel te kleine oppervlakte en de gebouwen passen niet goed in het landschap.

Er is de afgelopen tijd veel discussie geweest bij de provincie over de oppervlakte boerenerf waar de gebouwen mogen staan. Uiteindelijk heeft de provincie besloten dat de agrarische bouwkavels onder voorwaarden mogen worden vergroot boven de 2 ha, tot maximaal 4 ha. Eén van de voorwaarden: wie boven 2 ha wil uitbreiden, moet dat ‘verdienen’ door duurzame maatregelen binnen het bedrijf te nemen. Daarvoor ontwikkelt de provincie, in samenwerking met LTO en de NMG, ‘het Groninger Verdienmodel’.

Deze veehouderij aan de Winschoterweg wil het agrarisch bouwperceel uitbreiden tot 2,5 ha. Maar omdat de aanvraag voor deze uitbreiding is ingediend voor het besluit van de provincie over de bouwkavels, hoeft het bedrijf niet te voldoen aan het Groninger Verdienmodel. Dit vinden wij een gemiste kans. Bovendien wordt hier een forse bebouwing op een eigenlijk te klein erf geperst: voor ‘landschappelijke inpassing’, een randje schaamgroen om het bedrijf aan het oog te onttrekken, is er geen ruimte meer.

De 33.000 vleeskuikens en 475 mestkalveren zijn volgens de provinciale spelregels intensieve veehouderij. Het aantal dieren in deze intensieve veehouderij mag niet uitbreiden. Maar melkveehouderij valt niet onder intensieve veehouderij. Als de koeien in de wei lopen, het grootste deel van het voer van de eigen grond komt en de mest op de eigen grond kan worden afgezet zijn wij het hier mee eens. Maar dit bedrijf heeft buiten de gebouwen slechts 50 ha land. 8 koeien per ha is echt te veel. Die 400 koeien zullen dan ook nauwelijks buiten komen. Hun voer komt voor verreweg het grootste deel van buiten het bedrijf. En de mest kan niet op het eigen bedrijf worden gebruikt. Zo wordt het verschil tussen grondgebonden en intensieve veehouderij wel erg klein!

Bron: NMF Groningen

23 mrt. 2009

Conferentie de Flora- en Faunawet in de gemeentelijke praktijk

door: Milieufederatie Groningen
Vrijdag 17 april 2009
In “Het Kasteel”, Melkweg 1 te Groningen
Aanvang: 13.30 uur; inloop/ontvangst vanaf 13.00 uur
Toegang gratis

IVN Groningen/Haren organiseert in samenwerking met de Gemeente Groningen en de Milieufederatie Groningen een conferentie over de Flora- en faunawetgeving in de gemeentelijke praktijk. De flora- en faunawet blijkt in de praktijk verschillend te worden uitgelegd. Voor beheer en onderhoud van terreinen en natuurgebieden zijn hele handleidingen geschreven; maar hoe zit het met de gemeentelijke vergunningverlening? Wat houdt de wet in? Moet er altijd een inventarisatie worden gedaan? Welke rol heeft de gemeente bij de hantering van de Flora- en faunawet als er een bouw-, sloop- of kapvergunning wordt verleend? Moet “natuur” als criterium in de verordeningen worden opgenomen?

De conferentie is bedoeld voor ieder die in de praktijk te maken heeft met het aanvragen of verlenen van gemeentelijke vergunningen en de handhaving van de flora- en faunawet. Bestuurders, medewerkers van gemeente, woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars, LNV, AID, leden van gemeenteraadsfracties, natuur- en milieuorganisaties, juristen enz.

De middag wordt geopend door wethouder Jannie Visscher (Gemeente Groningen), afgesloten door Gert Jan Huiskes (IVN) en voorgezeten door Carla Alma. Korte inleidingen en discussie door vertegenwoordigers Gemeente Groningen, Rotshuizen Geense (advocaten), Woningbouwvereniging, ministerie LNV en AID.

10 feb. 2009

Milieufederatie vindt energiebeleid provincie Groningen niet duurzaam en risicovol


Milieufederatie Groningen meldt op haar site
:
De Milieufederatie Groningen is voorstander van CO2-opslag. Het is een noodzakelijke stap om de doelstellingen te halen voor het verminderen van broeikasgassen. Maar die doelstelling is alleen haalbaar als daarnaast wordt geïnvesteerd in duurzame energie. Dat gebeurt nu niet. Op dit moment krijgt conventionele energieopwekking voorrang boven investeringen in het opwekken van duurzame energie.

Signaal provincie
Door de aangespannen procedures werden de milieuwetvergunningen voor de Nuon centrale onzeker. Nuon leek daardoor open te staan voor gesprekken over aanpassing van de nieuw te bouwen centrales. De Milieufederatie had juist aangegeven met de bedrijven in gesprek te willen gaan over kansen rond duurzame energie. Die opening wordt nu tenietgedaan door de presentatie van de plannen voor CO2-opslag. Met deze plannen geeft de provincie Groningen de beide bedrijven óók het signaal dat zij de klassieke manier van energieopwekking op basis van fossiele brandstoffen stimuleert.

Opslag van CO2 in de grond is erg duur. Als NUON en RWE deze kosten zelf zouden moeten betalen, waren de nieuwe kolengestookte centrales niet rendabel. De kans was dan groot geweest dat Nuon en RWE overgestapt waren naar centrales op grond van minder vervuilende brandstoffen. Met de in Den Haag gepresenteerde plannen neemt de provincie - met publiek geld - die financiële verplichting van Nuon en RWE over.

Aan de opslag van CO2 kleven nog veel nadelen en risico’s. Zo is niet bekend hoe CO2 zal reageren op de Groningse dieper gelegen aardlagen en welke risico’s er zijn voor mens en natuur rond Delfzijl bij het weglekken van CO2 gas. Ook zou een lek desastreus kunnen zijn voor het kwetsbare waddengebied. Er is nog jaren onderzoek nodig om te kunnen zeggen dat CO2 opslag veilig en goed gerealiseerd kan worden.

Labels

A28 (1) aardbeving (2) aardhonden (1) ADHD (1) afschieten (1) afval (1) akkerrandenbeheer (2) alternatief (2) bedrijventerrein (1) beleid (3) besluitvorming (1) bever (2) beverrat (1) bijensterfte (1) bio-industrie (4) biochar (1) biodiversiteit (1) biomassavergisting (1) Blauwestad (3) bomenkap (1) bouw (1) bouwblokken (1) braakligging (1) bus (1) bussen (1) catering (1) CCS (1) chantage (1) chinchilla (1) CO2 (4) COS (1) cursus (1) demagogie (1) dichters (1) diefstal (1) Dierenbescherming (1) dierenleed (1) dierenwelzijn (4) digestaat (1) dood (1) drogredenen (1) duister (1) duurzaamheid (8) economie (3) Eemshaven (3) EHS (6) ekoproducten (4) elektriciteitscentrale (1) energiebeleid (1) energiecentrales (2) energieneutraal (1) exoten (1) export (1) fairtrade (1) faunabeheereenheid (1) faunapassage (1) fiets (1) film (2) flora- en faunawet (2) fluster en duster (1) forum (5) foto's (1) ganzenoverlast (3) gaswinning (2) geldmodel (1) geldverspilling (1) gevaarlijke stoffen (1) gewasbescherming (2) Gezinsbode (3) GGD (1) globalisering (1) Greenpeace (1) groene stroom (2) grondwater (1) hazen (2) heling (1) hengelsport (2) honden (1) incidenten (1) inzamelen (1) jacht (5) jagen (3) jongeren (1) kaart (1) kabelbaan (1) kiekendief (1) klimaat (3) koeien (1) kolen (3) Koningslaagte (3) kosten (1) kwik (1) landbouw (2) leefbaarheid (1) lelies (1) LTO (2) maaibeheer (1) malaria (1) Meerstad (2) megastallen (10) meldpunt (1) melkveehouderij (10) mestkelder (1) mestoverschot (2) mestvergisters (1) metam natrium (1) MFG (1) milieu (5) milieudefensie (1) Milieudienst (1) Milieufederatie (4) muskusratten (5) N33 (1) nacht (1) natuur (5) opvang (1) overlast (1) papier (1) piepschuim (1) plastic (2) politiek (2) POP (6) proef (2) proefdierlaboratorium (1) prooidieren (1) protest (1) Provinciale Staten (6) PvdD (14) ramp (1) ree (1) regionaal (1) regiotram (6) respect (1) roofdieren (1) RUG (1) schade (1) scharreleieren (1) soja (1) Staatsbosbeheer (1) stad Groningen (5) stadjerspas (1) station (1) straatvuil (1) subsidie (1) supermarkt (1) therapie (1) toekomst (1) toerisme (1) tram (2) Transition Town (2) trein (2) uitstoot (1) varkens (1) vegetarisch (1) vergiftiging (4) vergunning (1) verjaagmethode (2) verkiezingen (3) verspilling (2) vervuiling (3) vispas (1) visserij (1) vleermuis (2) vlees (1) vleesconsumptie (1) vleesvervangers (1) voeding (5) voetafdruk (1) VOKO (3) vossen (4) vuurwerk (2) wasbeer (1) waterschap (4) waterwoeler (1) weblog (1) wedstrijd (1) wegaanleg (2) weidegang (2) weidevogels (3) wethouder (1) WHO (1) wild (1) windhandel (1) WOB (1) zeearend (1) Zembla (1)

Zoeken

  Web milieugroningen.blogspot.com