Posts weergeven met het label stad Groningen. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label stad Groningen. Alle posts weergeven

14 okt. 2011

Vervuiling in de stad Groningen in kaart

De stad Groningen is de meest vervuilde van Nederland. Binnen de bebouwde kom zijn 28 locaties waar de grond zo ernstig verontreinigd is dat gevaar dreigt voor de volksgezondheid.

Zie ook de plattegrond met vervuilde locaties van de gemeente Groningen.

Humane Spoedlocaties Gemeente Groningen (StvZ 13-10-2011)

19 apr. 2011

Fish4Future: niet in de haak

PvdDieren wil helderheid banden gemeente en Fish4Future

Persbericht PvdD - Groningen, 19 april 2011 – De Partij voor de Dieren wil opheldering van het college over de banden met Fish4Future, een project waarbij “sportvissen” zou worden ingezet voor het welzijn van jongeren. Fractievoorzitter Gerjan Kelder is van mening dat een activiteit die van zo weinig respect voor dieren getuigt, jongeren niet zal helpen zich in een positieve richting te ontwikkelen. Daarnaast wil hij opheldering rondom de plannen van Fish4Future een vis- en beleefcentrum en een extensieve viskwekerij te ontwikkelen op het nu braakliggende terrein van de voormalige Suikerunie.

Kelder heeft een brief gestuurd aan de betrokken instellingen met daarin het verzoek af te zien van deelname aan het project Fish4Future om redenen van dierenwelzijn. Hij noemt de keuze van hengelen als vorm van therapie een twijfelachtige, zeker omdat het hier om kwetsbare jongeren gaat, die in sommige gevallen een gedragsstoornis hebben waarbij agressie jegens mensen en dieren een vaak voorkomend kenmerk is. Kelder: “Dan lijkt een activiteit waarbij dieren via een haak door hun lip uit het water worden gehaald, ons niet de meest aangewezen methode, noch uit oogpunt van de vissen, noch uit dat van de jongeren.”

Ook zijn vragen gesteld over de betrokkenheid van Fish4Future bij de invulling van het braakliggende terrein van de Suikerunie. De Partij voor de Dieren is van mening dat een “sport”, die niet alleen bij vissen, maar ook onder vogels tot slachtoffers leidt en die daarnaast kan leiden tot ernstige aantasting van natuur en milieu, niet thuishoort in een gebied dat is aangewezen om als natuurgebied te worden ingericht.

De Partij voor de Dieren, die onlangs bij de behandeling van de Nota Dierenwelzijn in de gemeenteraad van 30 maart jl. nog pleitte voor een totaalverbod op de “hengelsport” in de gemeente Groningen, wil verder weten hoe het college denkt over de combinatie van jongeren en hengelen. Wethouder Visscher stelde toen geen voorstander te zijn van viswedstrijden voor kinderen, maar volgens Kelder stimuleert zij het vissen onder kinderen wel door vergunningen af te geven voor de deelnemers aan het project Fish4Future, waaronder de Erasmusschool, Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen en Stichting MJD-Groningen. Kelder wil ook weten hoeveel de door de gemeente gesubsidieerde MJD-Groningen kwijt is aan deelname aan dit project.

31 mrt. 2011

Van wethouder dierenwelzijn Janny Visscher mogen mensen plezier hebben van vissen pijn doen

Woensdag 30 maart 2011 werd in de gemeenteraad van Groningen de dierenwelzijnsnota “Van Kop tot Staart” besproken. De Partij voor de Dieren had (samen met andere partijen) een 12-tal moties voorbereid op de vier jaar oude nota. Een van de moties betrof het beperken van viswedstrijden binnen de gemeente Groningen. Wethouder dierenwelzijn Janny Visscher raadde de motie af en antwoordde op de vraag van PvdD-er Gerjan Kelder of zij erin toestemde dat mensen plezier doen aan het pijn doen van dieren met “ja”.
Bij een andere motie van Jan Seton van het CDA tegen het fokken van jonge dieren in de kinderboerderij vanuit het schattigheidsoogpunt ontkende Janny dat dit voorkomt in de Groningse kinderboerderij in het Stadspark. Daar worden in het voorjaar geitjes geboren die in het najaar weer worden geslacht. Dat trekt publiek en kost geen geld voor voer in de winter.
Er waren opvallend veel raadsleden tegen deze praktijk.

Bij veel onrecht dat dieren in en rond de stad Groningen overkomt is de reactie van Janny Visscher “er zijn ergere dingen”. Zij ging ooit na toestemming van de rechter enthousiast aan de slag om in de stad duiven te laten vangen en vergassen.

Eigenlijk is zij de portefeuille dierenwelzijn niet waardig.

7 mrt. 2009

Het is niet eerlijk dat Groningen alleen kleine bio-industrie boeren wil tegenhouden

In een brief aan de provincie maakt Hilbrand Sinnema van LTO Noord van LTO Noord op verschillende punten bezwaar tegen het Groningse Provinciaal Omgevingsplan (POP). De grote bio-industrie boeren mogen verder groeien, maar de kleine bio-industrie boeren mogen niets.
Dat is inderdaad niet eerlijk, het zou beter zijn als ook de grote bio-industrie boeren een halt wordt toegeroepen.
Stem daarom mee met de Groningse fractie van de Partij voor de Dieren die een e-mailactie zijn gestart om de vestiging van melkveehouderijen van wel 1000 koeien (in de stad en daar buiten) wil laten verbieden in het POP.

17 dec. 2008

Gedeputeerde Staten moeten megaveehouderij uit stad Groningen weren


In de Gezinsbode van 17 december wordt de komst aangekondigd van een melkveehouder die van plan is om binnen de Groninger stadsgrenzen 800 melkkoeien en nog eens 700 andere runderen te gaan houden.
Het is provinciaal (POP) beleid in Groningen om nieuwbouw van bio-industrie te verbieden.
De plannen van boer van Wildt aan de Winschoterweg vallen zeker onder bio-industrie.
Van Wildt verdedigt zijn plannen om zijn koeien het hele jaar rond binnen te houden met onzinnige argumenten als “een koe is in de stal beter af” en “het is beter voor het milieu”.

De vergunningen voor deze megawaanzin moeten nog worden aangevraagd.
Dit is een goede testcase of het beleid van de Provincie Groningen wel consequent wordt uitgevoerd. Behalve de Wildt staat niemand te wachten op deze grootschalige uitmelding van koeien.
De Partij voor de Dieren gaat in de Staten(commissie) over de plannen vragen stellen.

Zie ook: de Agrosector dendert door.

Labels

A28 (1) aardbeving (2) aardhonden (1) ADHD (1) afschieten (1) afval (1) akkerrandenbeheer (2) alternatief (2) bedrijventerrein (1) beleid (3) besluitvorming (1) bever (2) beverrat (1) bijensterfte (1) bio-industrie (4) biochar (1) biodiversiteit (1) biomassavergisting (1) Blauwestad (3) bomenkap (1) bouw (1) bouwblokken (1) braakligging (1) bus (1) bussen (1) catering (1) CCS (1) chantage (1) chinchilla (1) CO2 (4) COS (1) cursus (1) demagogie (1) dichters (1) diefstal (1) Dierenbescherming (1) dierenleed (1) dierenwelzijn (4) digestaat (1) dood (1) drogredenen (1) duister (1) duurzaamheid (8) economie (3) Eemshaven (3) EHS (6) ekoproducten (4) elektriciteitscentrale (1) energiebeleid (1) energiecentrales (2) energieneutraal (1) exoten (1) export (1) fairtrade (1) faunabeheereenheid (1) faunapassage (1) fiets (1) film (2) flora- en faunawet (2) fluster en duster (1) forum (5) foto's (1) ganzenoverlast (3) gaswinning (2) geldmodel (1) geldverspilling (1) gevaarlijke stoffen (1) gewasbescherming (2) Gezinsbode (3) GGD (1) globalisering (1) Greenpeace (1) groene stroom (2) grondwater (1) hazen (2) heling (1) hengelsport (2) honden (1) incidenten (1) inzamelen (1) jacht (5) jagen (3) jongeren (1) kaart (1) kabelbaan (1) kiekendief (1) klimaat (3) koeien (1) kolen (3) Koningslaagte (3) kosten (1) kwik (1) landbouw (2) leefbaarheid (1) lelies (1) LTO (2) maaibeheer (1) malaria (1) Meerstad (2) megastallen (10) meldpunt (1) melkveehouderij (10) mestkelder (1) mestoverschot (2) mestvergisters (1) metam natrium (1) MFG (1) milieu (5) milieudefensie (1) Milieudienst (1) Milieufederatie (4) muskusratten (5) N33 (1) nacht (1) natuur (5) opvang (1) overlast (1) papier (1) piepschuim (1) plastic (2) politiek (2) POP (6) proef (2) proefdierlaboratorium (1) prooidieren (1) protest (1) Provinciale Staten (6) PvdD (14) ramp (1) ree (1) regionaal (1) regiotram (6) respect (1) roofdieren (1) RUG (1) schade (1) scharreleieren (1) soja (1) Staatsbosbeheer (1) stad Groningen (5) stadjerspas (1) station (1) straatvuil (1) subsidie (1) supermarkt (1) therapie (1) toekomst (1) toerisme (1) tram (2) Transition Town (2) trein (2) uitstoot (1) varkens (1) vegetarisch (1) vergiftiging (4) vergunning (1) verjaagmethode (2) verkiezingen (3) verspilling (2) vervuiling (3) vispas (1) visserij (1) vleermuis (2) vlees (1) vleesconsumptie (1) vleesvervangers (1) voeding (5) voetafdruk (1) VOKO (3) vossen (4) vuurwerk (2) wasbeer (1) waterschap (4) waterwoeler (1) weblog (1) wedstrijd (1) wegaanleg (2) weidegang (2) weidevogels (3) wethouder (1) WHO (1) wild (1) windhandel (1) WOB (1) zeearend (1) Zembla (1)

Zoeken

  Web milieugroningen.blogspot.com