Posts weergeven met het label jacht. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label jacht. Alle posts weergeven

7 aug. 2015

PvdD verwelkomt nieuwe dierensoorten wel in Groningen

Persbericht PvdD GRONINGEN – Nijlganzen en verwilderde ‘boerenganzen’ zijn sinds begin augustus hun leven niet meer zeker in de Groninger weiden en natuurgebieden. Het College van Gedeputeerde Staten heeft toestemming verleend om deze dieren uit te laten roeien door jagers. De Partij voor de Dieren stelt vragen over de beslissing, die zij volledig onterecht acht.

Zowel de Nijlgans als de verwilderde gans worden door de provincie beschouwd als zogenaamde ‘ongewenste exoten’, dieren die Nederland niet op eigen kracht hebben weten te bereiken maar bijvoorbeeld nakomelingen zijn van ontsnapte exemplaren. De Nederlandse natuur zit vol met dergelijke diersoorten, zo zijn ook de halsbandparkiet, regenboogforel en roodwangschildpad exoten, die net als de ganzen inmiddels volledig ingeburgerd zijn en onderdeel van de hedendaagse fauna. Het is volgens vele biologen en andere wetenschappers dan ook niet meer correct om dit soort dieren als exoten te beschouwen en ze te bestrijden. Zolang nieuwkomers geen acuut gevaar opleveren voor mens of dier is de algemene opinie dat men ze beter kan accepteren, aangezien het biologisch evenwicht (indien al van verstoring sprake is) zich vanzelf herstelt.

De Partij voor de Dieren vindt het een zeer vreemde gedachtegang dat deze dieren op een zwarte lijst staan en dus maar doodgeschoten moeten worden. Zowel de Nijlgans als de verwilderde gans zijn niet meer weg te denken uit onze natuur, en zullen ook niet uit te roeien zijn omdat ze zich hier succesvol voortplanten. De provincie voert als reden aan dat de dieren mogelijke schade kunnen aanrichten aan gewassen of inheemse soorten zouden kunnen wegconcurreren. Statenlid Ankie Voerman: “De schade die deze dieren aanrichten is zeer beperkt, een schadevergoeding is hier op zijn plaats. In plaats van de dieren te doden kunnen zij met ook op diervriendelijke wijze naar andere plaatsen verjaagd worden. Bovendien is de concurrentie van de nijlgans met inheemse soorten slechts zeer gering, en heeft ook niet geleid tot afname van inheemse soorten. Als een koolmees en een pimpelmees om een nestplaats vechten schieten we toch ook niet één van beiden dood?”

20 jan. 2012

Wasbeer als object voor de plezierjacht

In het DvhN van 20 januari een artikel over de wasbeer door Geert Job Sevink.
De wasbeer rukt op in Nederland. Is dat erg? "Ja", zegt de Groningse boswachter Jan Willems, "want ze brengen veel schade toe aan de natuur. Ze roven de nesten van weidevogels leeg en ze pakken ook wel eens een jong haasje.
Maar ze zijn ook in staat om kippenhokken open te maken en roven daar de eieren uit."

Tot zover het DvhN.

Het is de vraag waarom de boswachter concludeert dat de wasbeer veel schade aan de natuur berokkent. Er zijn legio dieren, bijvoorbeeld dassen en vossen, die hetzelfde effect op de natuur hebben. Jonge dieren en eieren eten is heel normaal, de mens doet het ook. Zijn er voldoende hazen dan zijn ze voor de jager om deze voor de lol te schieten. Zou de wens van de boswachter ingegeven zijn om zijn geweer weer eens te mogen gebruiken?
Dat de een liever naar een weidevogel kijkt en de ander naar een wasbeer is toch voldoende bestaansrecht voor de laatste?
In de natuur vechten dieren onderling zelf wel uit wie mag blijven voortbestaan.

13 okt. 2009

PvdD Groningen lanceert meldpunt jachtincidenten

Persbericht PvdD Groningen, 13 oktober 2009 – De Partij voor de Dieren werkgroep Groningen (en Zeeland) lanceerden donderdag 15 oktober 2009 het “Meldpunt Jachtincidenten Groningen”, gelijktijdig met de opening van het jachtseizoen. Iedereen die vanaf dan getuige is van een jachtincident wordt gevraagd een e-mail te sturen naar de werkgroep: groningen@partijvoordedieren.nl .

De Partij voor de Dieren heeft de indruk dat de in 2008 gemelde jachtincidenten slechts het topje van de ijsberg vormen. Ook bestaat er geen overzicht van bij de politie binnenkomende meldingen. Bovendien zouden meldingen van incidenten niet altijd serieus genomen worden. Aanleiding voor de Partij voor de Dieren werkgroep Groningen om voor het komend jachtseizoen een “Meldpunt Jachtincidenten Groningen” in het leven te roepen.

Hoe kunt u melden?
De Partij voor de Dieren roept iedereen op mogelijke misstanden te melden en zonodig ook aangifte te doen bij de politie. Goede, herleidbare informatie over het incident is bij een melding belangrijk: locatie, tijd, eventuele kentekens en/of digitale foto’s. U kunt deze dan samen met een beschrijving van wat er is gebeurd emailen naar de Partij voor de Dieren werkgroep Groningen via het e-mail adres groningen@partijvoordedieren.nl Met de gegevens die op deze wijze verzameld worden, kan de Partij voor de Dieren inventariseren hoe de situatie in Groningen ervoor staat en zonodig gefundeerd aandringen op maatregelen bij gemeenten, provincie of landelijke politiek.

Wat kunt u melden?
Bij het nieuwe Meldpunt Jachtincidenten Groningen kunt u alle mogelijke misstanden rondom de jacht melden. Voorbeelden daarvan zijn:
- Jagen buiten het jachtseizoen (15 oktober 2009 tot 31 januari 2010, met uitzondering van de jacht op hazen en fazanten, dat mag tot 31 december)
- Jagen buiten de periode van zonsopkomst tot zonsondergang (wilde eend mag half uur eerder en tot half uur later)
- Jagen op andere dan de afgesproken dieren (haas, fazant, houtduif, wilde eend, konijn, vos)
- Onnodig laten lijden van dieren
Verder heeft een jager bijvoorbeeld geen bevoegdheid om mensen aan te spreken op loslopende honden. Ook als u zich door het gedrag van de jager geïntimideerd voelt, kunt u dat melden.

Wat vindt de Partij voor de Dieren van de jacht?

In het wild levende dieren moeten zoveel mogelijk met rust gelaten moeten worden. Een zekere mate van overlast moeten we accepteren. Door het steeds verder uitdijen van steden, industriegebieden, landbouw en wegennet, hebben dieren veel minder leefruimte gekregen. Helaas wordt in veel gevallen op basis van gebrekkige kennis van natuurlijke processen op in het wild levende dieren gejaagd. Of erger nog: om het plezier. De Partij voor de Dieren moet accepteren dat er gejaagd mag worden. Wel kunnen we er in ieder geval op toezien dat dit zoveel mogelijk volgens de regels gebeurt. Daarvoor is meer transparantie noodzakelijk.

Vergeten dierenleed
In Nederland worden jaarlijks twee miljoen vogels en zoogdieren door 30.000 actieve, zichzelf natuurbeschermer noemende, plezierjagers “naar de eeuwige jachtvelden” geschoten – terwijl uit onderzoek is gebleken dat 97% van de Nederlandse bevolking tegen de plezierjacht is. 450.000 houtduiven, 130.000 fazanten, 300.000 eenden, 220.000 hazen, 15.000 vossen en nog vele andere wildsoorten worden onder de noemer van “beheer” weggerukt uit het kleine beetje natuur dat wij mensen voor hen overlieten. Deze dieren hebben geen schijn van kans, zijn vaak niet direct dood en lijden nodeloos veel pijn. Een wrede verspilling van leven. Het is maar de vraag of al deze jagers wel altijd in overeenstemming met de wet handelen.

5 apr. 2009

Een ondergronds gevecht op leven en dood tussen vos en aardhond

Vossen zorgen voor overlast bij het spoorwegviaduct over de N46 in de buurt van Stedum. Een hol dat de dieren daar hebben gegraven zorgt voor gevaarlijke situaties. De Provincie heeft daarom speciaal een jachtvergunning afgegeven.
Door het graven kan het spoorwegviaduct namelijk op den duur verzakken.
Om de dieren weg te jagen wordt een aardhond ingezet. De vossen zullen daarna worden afgeschoten. Normaal gesproken mogen de honden tussen maart en oktober niet worden ingezet, maar omdat de situatie zo gevaarlijk is, verleent het Provinciebestuur een ontheffing.
Vossen mogen volgens de Flora- en faunawet het hele jaar bestreden worden.
Aardhonden zijn honden die in de burcht worden gestuurd. Ze jagen de vossen de burcht uit die vervolgens worden doodgeschoten. Aardhonden mogen niet gebruikt worden tijdens draag- en zoogperiode. Als de vossen jongen hebben, dan laat de moeder de jongen niet alleen en zal ze zich met alle macht verdedigen. Gevolg: ondergrondse dierengevechten op leven en dood. Dit is middeleeuws, barbaars en extreem dieronvriendelijk. Omdat ook de honden vaak ernstig gewond raken, worden ze vaak gezenderd, zodat jagers ze terug kunnen vinden en uitgraven....

Een motie van de Partij voor de Dieren om een einde te maken aan het gebruik van honden bij het doden van zwangere en zogende vossen kreeg 22 april in de Groningse Statenvergadering brede steun. De bestaande ontheffingen die waren verleend voor het gebruik van aardhonden in de draag- en zoogtijd voor vossen, worden met onmiddellijke ingang ingetrokken. Daarnaast mogen nieuwe ontheffingen hiervoor in de toekomst niet meer worden verleend.

8 jan. 2009

Staakt het jagen ook bij wat minder extreme winterkoude

De winterkou maakt dat wilde dieren een gemakkelijke prooi vormen voor jagers. Bij aanhoudende vorst wordt dan ook overwogen om te stoppen met jagen. De regel die provinciale faunabeheereenheden (14 in 12 provincies) aanhouden is om de jacht te staken na 5 dagen matig vorst met de verwachting dat deze nog minstens 3 dagen zal aanhouden (artikel 53 van de flora- en faunawet). Hoewel in Noord-Nederland in januari de temperatuur af en toe boven nul kwam is het niet overdreven gesteld dat het voor de wildstand en het dierenwelzijn een goede zaak zou zijn om de jacht te staken. Nu doet alleen Limburg dat.

Maar eigenlijk zou de politiek de hele jacht overbodig moeten maken door ons land zo in te richten dat de jacht overbodig was. Door natuurgebieden zelf voldoende voedsel te laten hebben en niet alleen schrale gebieden te reserveren voor natuur en door de gebieden te verbinden met het buitenland kan een natuurlijk evenwicht tussen roof- en prooidier ontstaan. Dag en nacht, winter en zomer. Door de gebieden voldoende groot te maken kan ook de recreërende mens er deels terecht zonder de leefgebieden van dieren te verstoren. Het is onmiskenbaar een bijdrage aan het welzijn van de mens om af en toe oog in oog te staan met een wild dier. Door de jacht worden dieren schuw en minder talrijk. Dat doet af aan de belevingswaarde van de huidige natuur.

De huidige, gebrekkige omvang van de Nederlandse natuur en de versplintering maakt dat jacht moet worden gemaakt op dieren omdat er anders verkeersongelukken gebeuren of omdat waterwegen niet zijn ingericht voor exoten als beverratten. Een bever wordt daarbij in bepaalde gebieden geïntroduceerd en een dier dat sprekend op een bever lijkt, maar beverrat heet wordt aan de grens al gedood. Het is een willekeurig en discriminerend beleid dat voornamelijk wordt ingegeven door de behoefte om zoveel land te gebruiken met agrarische bestemming. Daarmee kan geld worden verdiend. Helaas is de recreatieve en gezondheidsbevorderende waarde van de mogelijkheid om in ons land natuur te beleven minder goed in geld uit te drukken.

Labels

A28 (1) aardbeving (2) aardhonden (1) ADHD (1) afschieten (1) afval (1) akkerrandenbeheer (2) alternatief (2) bedrijventerrein (1) beleid (3) besluitvorming (1) bever (2) beverrat (1) bijensterfte (1) bio-industrie (4) biochar (1) biodiversiteit (1) biomassavergisting (1) Blauwestad (3) bomenkap (1) bouw (1) bouwblokken (1) braakligging (1) bus (1) bussen (1) catering (1) CCS (1) chantage (1) chinchilla (1) CO2 (4) COS (1) cursus (1) demagogie (1) dichters (1) diefstal (1) Dierenbescherming (1) dierenleed (1) dierenwelzijn (4) digestaat (1) dood (1) drogredenen (1) duister (1) duurzaamheid (8) economie (3) Eemshaven (3) EHS (6) ekoproducten (4) elektriciteitscentrale (1) energiebeleid (1) energiecentrales (2) energieneutraal (1) exoten (1) export (1) fairtrade (1) faunabeheereenheid (1) faunapassage (1) fiets (1) film (2) flora- en faunawet (2) fluster en duster (1) forum (5) foto's (1) ganzenoverlast (3) gaswinning (2) geldmodel (1) geldverspilling (1) gevaarlijke stoffen (1) gewasbescherming (2) Gezinsbode (3) GGD (1) globalisering (1) Greenpeace (1) groene stroom (2) grondwater (1) hazen (2) heling (1) hengelsport (2) honden (1) incidenten (1) inzamelen (1) jacht (5) jagen (3) jongeren (1) kaart (1) kabelbaan (1) kiekendief (1) klimaat (3) koeien (1) kolen (3) Koningslaagte (3) kosten (1) kwik (1) landbouw (2) leefbaarheid (1) lelies (1) LTO (2) maaibeheer (1) malaria (1) Meerstad (2) megastallen (10) meldpunt (1) melkveehouderij (10) mestkelder (1) mestoverschot (2) mestvergisters (1) metam natrium (1) MFG (1) milieu (5) milieudefensie (1) Milieudienst (1) Milieufederatie (4) muskusratten (5) N33 (1) nacht (1) natuur (5) opvang (1) overlast (1) papier (1) piepschuim (1) plastic (2) politiek (2) POP (6) proef (2) proefdierlaboratorium (1) prooidieren (1) protest (1) Provinciale Staten (6) PvdD (14) ramp (1) ree (1) regionaal (1) regiotram (6) respect (1) roofdieren (1) RUG (1) schade (1) scharreleieren (1) soja (1) Staatsbosbeheer (1) stad Groningen (5) stadjerspas (1) station (1) straatvuil (1) subsidie (1) supermarkt (1) therapie (1) toekomst (1) toerisme (1) tram (2) Transition Town (2) trein (2) uitstoot (1) varkens (1) vegetarisch (1) vergiftiging (4) vergunning (1) verjaagmethode (2) verkiezingen (3) verspilling (2) vervuiling (3) vispas (1) visserij (1) vleermuis (2) vlees (1) vleesconsumptie (1) vleesvervangers (1) voeding (5) voetafdruk (1) VOKO (3) vossen (4) vuurwerk (2) wasbeer (1) waterschap (4) waterwoeler (1) weblog (1) wedstrijd (1) wegaanleg (2) weidegang (2) weidevogels (3) wethouder (1) WHO (1) wild (1) windhandel (1) WOB (1) zeearend (1) Zembla (1)

Zoeken

  Web milieugroningen.blogspot.com